آموزش کامل راه اندازی فروشگاه اینترنتی

پیاده سازی فروشگاه آنلاین

ساخت و راه اندازی علمی فروشگاه اینترنتی حرفه ای

مراحل راه اندازی و توسعه یک مدل فروشگاه آنلاین

به منظور توسعه، ساخت و راه اندازی یک فروشگاه آنلاین، نیازمند آنیم که نیروهای تاثیر گذار بر آن را بشناسیم. مدل فروشگاه آنلاین تحت تاثیر فشارهای ناشی از نیروهای ذیل است:

ـ فن آوری

ـ بازار

 

منظور از فشار ناشی از فناوری، قابلیت های جدیدی است که فناوری از آن برخوردار می شود. بر اساس این قابلیت ها ، معمولا ارزش های که فروشگاه می تواند به بازار عرضه نماید، افزایش می یابد. البته مشروط به آنکه فروشگاه قادر باشد از فناوری های جدید به نحو مطلوب استفاده نموده و خود را با آن تطبیق دهد . فروشگاه های اینترنتی وقتی میبینند که فناوری ها و نرم افزارهای ساخت روز می تواند در موفقیت آنها در بازار اثر قابل توجهی بگذارد، حتی اگر بازار این فناوری را نشناسد، مجبورند از آن برای تقویت خدمات خود و بهره برداری بهتر از فرصت ها استفاده نمایند. معمولا این فشار مربوط به شرکت های است که نوآور بوده و همیشه به دنبال فناوری های نو و قابلیت های نوین آن می باشند. این فروشگاه ها معمولا اولین ارائه کنندگان جدیدترین خدماتی هستند که به واسطه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی جدید حاصل می شود.

از سوی دیگر، منظور از فشار بازار این است که مشتریان به دلایل مختلف ارزش جدیدی را در بازار دنبال می کنند که این ارزش با فناوری ها و نرم افزارها قابل تامین نیست. بنابراین فروشگاه های فعال که تحت فشار نیازهای مشتری فعالیت می کنند، سعی در شناسایی و بهره برداری از فناوری های جدید دارند که بتوانند این نیازها را تامین نمایند. علاوه بر این، در رابطه با فناوری های که در بازار توسعه پیدا کرده و رقبا از آن استفاده می کنند، فروشگاه های که از این فناوری هنوز استفاده نکرده اند تحت تاثیر فشار بازار مجبور به توسعه بیشتر این فناوری نرم افزاری در فعالیت های تجاری خود هستند.

در این راستا، هزینه عملیاتی ایجاد و ساخت یک فروشگاه اینترنتی عبارت است از:

 • شناسایی ذینفعان
 • مشخص کردن جریانات ارزشی
 • شناسایی عوامل محرک کلیدی در بازار
 • ایجاد زنجیره بازخور

مرحله اول : شناسایی ذینفعان

مهمترین مرحله ای که در طراحی یک مدل فروشگاه آنلاین باید مدنظر قرار گیرد، این است که ذینفعان یا هر فردی که به هر طریق از فعالیت های مدل تاثیر می پذیرد شناسایی گردند. تعداد ذینفعان بیشتر به حد و حدود و حوزه فعالیت فروشگاه بر می گردد. حوزه فعالیت یک کسب و کار آنلاین تعیین کننده منافع و مضرات حاصل از فعالیت مدل می باشد. این منافع تا حد زیادی تحت تاثیر هدفی است که برای کسب و کار آنلاین انتخاب می شود. با مشخص شدن هدف، انجام سایر مراحل تسریع و تسهیل می شود و ذینفعان نیز مشخص می شوند. در تعریف حوزه  نیز مرزهای کسب و کار آنلاین تعریف و استراتژی مربوط به هریک از واحدها تبیین می شود.

بنابر این در این مرحله عوامل ذیل شناسایی می شوند 

 • اهدافی که یک فروشگاه انلاین دنبال می نماید
 • مشتریان فروشگاه
 • عرضه کنندگان
 • رقبا
 • سایر عناصر بازار که فروشگاه در آن فعالیت می نماید

در مرحله بعد، بر مبنای توانمندی ها و وضعیت محیطی، راهبردهای تجاری لازم برای تامین اهداف تعیین می شود.

مرحله دوم : مشخص کردن جریانات ارزشی

هر مدل فروشگاه آنلاین، نمادی از فروشگاهی است که در راستای ارائه ارزش نهایی آن، گروه ها و افراد مختلفی در آن فعالیت می کنند تا فروش آنلاین را با تکیه بر تولید محتوای بهینه، توجه به الگوهای سئو سایت برای موتورهای جستجو، درج ویژگی های دقیق محصول و راحتی استفاده از فروشگاه، توسعه دهند. مدل فروشگاه آنلاین باید بتواند این عناصر، اجزاء و گروه ها را معرفی کرده و نحوه ارتباط با آنها را تشریح نماید. در این رابطه دو نوع جریان مطرح می گردد:

 1. جریان ارتباطات
 2. جریان اطلاعات

در این مرحله ارتباطات مختلف موجود در فروشگاه شناسایی می شود. یک مدل کسب و کار آنلاین را می توان به صورت مجموعه ای از روابط دو طرفه بین مجموعه ای از گروه های کاری در فروشگاه دانست که همه با یک هدف در جهت ایجاد ارزش برای کل مجموعه فعالیت می کنند. منظور از ارزش، هر چیزی است که به طور مستقیم قابلیت سود دهی و افزایش میزان درآمد فروشگاه اینترنتی آنلاین، توانمندی یا آمادگی علمی و نرم افزاری شرکت فروشنده را افزایش دهد. محققان معمولا برای تعیین صحیح محدوده ارزش، جریانات مالی و هزینه ای بین این گروه ها را تعریف می کنند؛ زیرا ارزشی که هر گروه به مجموعه اضافه می کند به واحد پول اندازه گیری می شود و در قالب جریان مالی بین دو واحد یا دو گروه اندازه گیری می شود. با پشتیبانی این نوع جریان، جریان انجام خدمت نیز در درون فروشگاه مشخص می شود. جریان بعدی، جریان اطلاعات و ارتباطات درون سازمان است. طی این جریان، اطلاعات، ایده ها، راهنمایی ها و منابع اطلاعات بین واحدهای مختلف معاوضه می شود. جریان ارتباطی باعث برقراری ارتباط بین واحدهای مختلف شده و فرآیند اطلاع رسانی را تسهیل می کند. جریان ارتباطات خیلی گسترده تر از اطلاعات می باشد، زیرا طی جریان ارتباطات علاوه بر تبادل اطلاعات، نوعی همکاری و هماهنگی نیز در فروشگاه ایجاد می شود. در افزایش این جریان، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید.

به طور کلی در این مرحله سعی می شود روابط درون فروشگاه  و زنجیره ارزش درون فروشگاه تعریف شود و نحوه سازماندهی منابع تشریح گردد.

مرحله سوم : شناسایی عوامل محرک کلیدی در بازار

در این مرحله سعی بر آن است که جایگاه واحدهای مختلف کسب و کار آنلاین درون بازار و سایر بازیگران بازار مشخص شود.  بر طبق مفاهیم حاکم بر زنجیره ارزش، در یک محیط فروشگاه آنلاین، سازمان ها و شرکت های مختلفی در تقابل ارتباطی و مالی با یکدیگر قرار دارند که همگی به دنبال ایجاد ارزش در زنجیره عرضه می باشند. لذا آنچه بسیار اهمیت دارد این است که نقش هریک از بازیگران در زنجیره عرضه چیست و یا به عبارت دیگر به چه مقدار قادرند به ارزش زنجیره عرضه اضافه کنند ؟ لذا اگر به دو مورد ارائه شده در ذیل پاسخ داده شود، این مهم برآورده می شود:

 1. اختلاف و تفاوت بین بازیگران مختلف بازار در چیست و هر کدام چه وجه تمایزی از دیگری دارد و در واقع سایر فروشگاه ها چه تاثیری بر روی مدل فروشگاه آنلاین مورد نظر ما دارند؟
 2. ماهیت رقابت در بازار به چه نحوی می باشد؟

در سوال دوم از بین بازیگران موجود در بازار بر روی رقبا و فروشگاه های رقیب تاکید شده است.

پس از تعیین ویژگی های کلی هریک از بازیگران در بازار و تاثیرات مثبت و نفی آنها بر روی فروشگاه آنلاین مورد نظر، محرک ها و موانع کلیدی در پیاده سازی مدل فروشگاه آنلاین شناسایی خواهند شد  

مرحله چهارم: ایجاد زنجیره بازخور

زنجیره ارزش، ابزار مناسبی برای ایجاد ساختار بازار می باشد؛ به این معنا که ارزش تولید شده توسط هریک از بازیگران صنعت شناسایی می شود، دریافت کنندگان ارزش های مختلف نیز شناسایی می شوند و سپس بر اساس جریان ارزش در زنجیره عرضه، تعاملات آنها سازماندهی می گردد. در این میان طراحی یک سیستم بازخور در زنجیره ضروری به نظر می رسد. چرا که هدف از زنجیره بازخور، شناسایی و گردآوری منابع اطلاعاتی است که در زنجیره ارزش فروشگاه آنلاین قرار دارند و در جهت توانمند سازی آن کمک می نمایند. در زنجیره بازخور کلیه مسائل و مشکلات زنجیره و همچنین کلیه اطلاعاتی که می تواند منجر به بهبود عملکرد زنجیره عرضه شود، شناسایی شده و در راستای بهبود این زنجیره به کار گرفته می شود.

(Ord Site) معنای بهینه سفارش طراحی وب سایت

O: Optimization order, R: Rearrange, D: Design & Development of website content; Digital Marketing, S: Seo & Social Networks Industrial Promotion, I: Investigation best high-tech programming methods

ORDSITE مرجع مطمئن طراحی سایت و بهینه سازی وبسایت برای موتورهای جستجو، سئو SEO حرفه ای؛ طراحی وب سایت تخصصی موسسات، پزشکان، املاک، اشخاص، فروشگاه اینترنتی؛ تولید محتوای بهینه وب سایت و فروشگاه اینترنتی؛ طراحی اپلیکیشن مبایل اندروید و IOS

طراحی فروشگاه اینترنتی

گروه طراحی سایت اُرد Ordsite

طراحی حرفه ای وب سایت - سئو - تولید محتوا

روز شمار خدمات طراحی سایت ORD SITE
تولید محتوای وب سایت ۷۹%
طراحی وب سایت پایه ارزان ۶۲%
طراحی فروشگاه اینترنتی ۵۰%
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو و رنک گوگل ۷۰%
اینفوگرافیک و طراحی استیکر تلگرام ۸۸%

سفارش آنلاین

برای سفارش آنلاین طراحی وب سایت، تولید محتوا و بهینه سازی سئو سایت، کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل نموده و ارسال نمائید. سفارش شما با دقت زیاد و سریع بررسی میشود.